Piaristický kostol sv. Františka Xaverského 

Rímskokatolícky kostol sv. Františka Xaverského (pôvodne jezuitský, od roku 1776 piaristický) je dominantou západnej časti Mierového námestia a právom patrí medzi najkrajšie sakrálne barokové pamiatky na Slovensku. Zaujímavá je najmä iluzívna maľba kupole nad chrámovou loďou – v skutočnosti sa totiž kupola nad chrámom nenechádza, ale je namaľovaná tak, že vytvára dojem, ako keby tam kupola naozaj bola.

Základný kameň stavby položili jezuiti v roku 1653. Kostol projektovali a realizovali v rokoch 1653 – 1657 stavitelia talianskeho pôvodu Pietro a Gothard Spazzovci v ranobarokovom slohu ako jednopriestorovú stavbu s postrannými kaplnkami nad ktorými sa nachádzajú emporové oratóriá. Vychádzali pri tom z rímskeho kostola Il Gesù, ktorého architektúra sa stala východiskom pre viacero jezuitských chrámov, predovšetkým v Strednej Európe. Tento typ kostola bol v upravenej podobe použitý pri stavbe Viedenského univerzitného kostola (1623 – 1631) aj Trnavského univerzitného kostola (1629 – 1637, Antonio a Pietro Spazzovci). Trenčiansky jezuitský kostol svojim dispozičným riešením a dvojvežovým priečelím nadväzuje práve tieto chrámy vo Viedni a v Trnave.

Kostol bol vysvätený ostrihomským arcibiskupom Jurajom Lippaiom (Lyppay) 1. júla 1657, patrónom kostola sa stal sv. František Xaverský (1506 – 1552). Úcta k sv. Františkovi je v Európe rozšírená najmä v Ríme. Jezuitský kostol v Trenčíne bol pravdepodobne prvým na Slovensku, postavený k úcte tohto svätca. 

Pri veľkom požiari Trenčína 14. mája 1708 bolo úplne zničené celé vnútorné zariadenie kostola i susedného kláštora jezuitov. V júli 1708 bol z Viedne do Trenčína povolaný jezuitský taliansky fráter a umelec Andrea Pozzo (1642 – 1709), ktorý v rokoch 1703 – 1705 navrhol i výtvarne zariadil interiér Univerzitného kostola vo Viedni, aby vypracoval plány aj pre vnútorné vybavenie trenčianskeho kostola sv. Františka Xaverského. Nakoľko Pozzo 31. augusta 1709 vo Viedni zomrel, zrejme už nestihol navštíviť Trenčín a ani vypracovať plány k výzdobe kostola. Namiesto neho v zime 1711 – 1712 prišiel z Viedne do Trenčína jezuitský fráter, architekt a maliar tirolského pôvodu Christoph Tausch (1673 – 1731), ktorý sa tak stal autorom celkového projektu obnovy jezuitského kostola v Trenčíne, stavebným dozorcom aj vykonávateľom maliarskych prác.

Nástropné maľby sa viažu k životu sv. Františka Xaverského, patrónovi kostola i mesta Trenčín. Maľba nad presbytériom znázorňuje svätca neseného anjelmi k Najsvätejšej Trojici, ktorá ho prijíma do nebeskej slávy. V poli nad hudobnou emporou (tzv. chórus) je zobrazený sv. František Xaverský ako misionár, žehnajúci kňaz a kazateľ, vznášajúci sa na oblakoch medzi anjelmi. V pravom dolnom rohu je personifikácia štyroch svetadielov, symbolizujúca svetovú misiu Spoločnosti Ježišovej: žena s kvetmi (Európa), žena na ťave (Ázia), černoška s rohmi hojnosti (Afrika) a žena s palmovou ratolesťou (Amerika).

Tauschovým dielom je maľba chóru, presbytéria a tiež hlavný monumentálny oltárny obraz znázorňujúci ako sv. František Xaverský krstí kráľovnú Neachille. Pozlátené tabernákulum a striebornú sochu Immaculaty, stojacej na polmesiaci s hadom v ústrednej nike, zhotovil v roku 1767 viedenský zlatník Ignác Anton Tober.

Výzdoba šiestich bočných kaplniek znázorňuje zásadné teologické témy (sv. Trojica), úlohu mučeníkov (Sv. Juraj), osobnosti rádu (sv. Ignác z Loyoly), napĺňa jezuitskú evanjelizáciu a výchovu ku katolíckej viere (Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, Sv. Jozef, Utrpenie Krista). Teologický obsah malieb má typické črty jezuitského zobrazovania s množstvom postáv anjelov sprevádzajúcich ústredný motív zasvätenia na oltári. Sochársku výzdobu oltárov v bočných kaplnkách vyhotovil B. Baumgartner v rokoch 1723 – 1735.

OTVORENÉ: piaristický kostol si môžete pozrieť 1 hodinu pred bohoslužbami, ktoré sú v pondelok – sobotu o 6.00 a 18.00 a v nedeľu o 6.00, 8.00, 10.00 a 18.00.

VSTUPNÉ: dobrovoľné

KONTAKT
Kolégium piaristov v Trenčíne
Palackého 4, 912 50 Trenčín
Tel.: + 421 (0)32 743 70 86
Virtuálna prehliadka piaristického kostola

Galéria

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!