Informácia k spracúvaniu osobných údajov

Informácia k spracúvaniu osobných údajov za účelom odhadu rozsahu škôd súvisiacich s koronavírusom

Mesto Trenčín, Mierové nám. 2, 911 64, tel. kontakt 032/6504111 spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ na základe súhlasu v zmysle čl.6 ods. 1 písm. a) a Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, za účelom odhadu rozsahu škôd súvisiacich s koronavírusom. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu pominutia účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby alebo do odobratia súhlasu. Príjemcom osobných údajov bude len prevádzkovateľ, prenos do tretej krajiny nebude uskutočnený, automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nebude vykonávané.

Ktorýkoľvek súhlas môže byť kedykoľvek odobratý tou dotknutou osobou, ktorá ho poskytla alebo ktorýmkoľvek jej pozostalým písomne na adrese prevádzkovateľa alebo zodpovednej osoby. Odobratie súhlasu nemá spätný účinok. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom.

Vaše práva pri ochrane osobných údajov
Právo na prístup
– máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.


Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64, osobne do podateľne  alebo elektronicky na email oou@trencin.sk zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov zodpovednaosoba@somi.sk, tel. +421 48 4146 759.

Viac informácií na: trencin.sk/samosprava/mestsky-urad/oznamenie-k-ochrane-osobnych-udajov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!